Funkční krajina

Funkční krajina - ve své skutečné podobě je jediným cílem společnosti Paměť krajiny, s.r.o.

Náš přístup spočívá v podpoře krajinných funkcí pomocí zakládání polyfunkčních krajinných prvků. Při výběru vhodných lokalit vycházíme z analýzy území, kdy bereme v potaz veškeré důležité aspekty, jako jsou např. majetkoprávní vztahy, legislativní parametry, ale i erozní ohrožení, klimatické podmínky, rekreační potenciál, hospodářské využívání atd.

Volná krajina

Projekce

Biocentrum Vlčetín

Stezka entů Blížkovice

Alej Jakuba Demla - Jabloňov

Protierozní dendrobariéry Břest


Realizace

Obnova třešňového sadu Cvrčovice

Biocentrum Lutopecny

Protierozní dendrobariéry Břest

Třešňová alej Kojatice

Biokoridor Barbořina

Intravilán

Projekce

Obnova návesní zeleně Mořice

Obecní park - Čelechovice na Hané

Park dětem -Budkov

Sídelní zeleň Kostelany

MŠ zahrada Tučín

Realizace

Revitalizace zámeckého parku Police

Obnova návesní zeleně Třebelovice

Sídelní zeleň Býšovec - Smrček

Bačická oáza

Tip na výlet do námi obrozené krajiny...?